Warunki gwarancji

Firma Drewar pragnie zagwarantować swoim Klientom jak najwyższą jakość produkowanych domów i innych elementów oferty. Dlatego zapewniamy nie tylko solidne wykonanie prac i najlepsze materiały, ale także gwarancję na wykonaną pracę i jakość zastosowanych materiałów. Poniżej przedstawiamy warunki gwarancji, której udzielamy na zakupione u nas domy.

Warunki gwarancji

  • 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Drewar” udziela Nabywcy gwarancji.

Gwarancja dotyczy konstrukcji produkowanych i montowanych przez Producenta. W przypadku montażu przez ekipę Producenta gwarancja na konstrukcję domku udzielona jest na okres 2 lat od momentu zakończenia montażu (odbioru budynku) z możliwością bezpłatnego przedłużenia na 3 lata. Warunkiem uzyskania 3-letniej gwarancji jest montaż banera reklamowego Producenta o wymiarach około 200 cm x 100 cm przez cały czas trwania gwarancji w widocznym miejscu (np. płot, fasada budynku). W przypadku zniszczenia, zagubienia banera wysyłamy bezpłatnie nowy. Na pozostałe elementy tzw. niekonstrukcyjne udzielana jest gwarancja na 2 lata.  Na domki niemontowane przez ekipę monterską firmy „Drewar” udzielana jest gwarancja na 1 rok wyłącznie na usterki spowodowane wadami materiałowymi oraz kompletność elementów. Gwarancja udzielana jest w formie pisemnej, niniejszy dokument z podpisem i pieczęcią.

2.1. Producent zastrzega sobie prawo do decydowania o sposobach usunięcia wad oraz ich kwalifikacji.

2.2. Gwarancją objęte są wady konstrukcyjne, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie przy spełnieniu następujących warunków:

a) wada ujawniła się w ciągu okresu gwarancji,

b) nabywca poinformował producenta o usterce w momencie jej powstania oraz podjął kroki mające na celu zabezpieczenie wyrobu przed nasilaniem się usterki powodującym dalsze jego uszkodzenie,

c) wyrób był zabezpieczany zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta środków do impregnacji i konserwacji drewna.

3. Producent zastrzega sobie prawo do wyboru formy rekompensaty z tytułu reklamacji: – zwrot kosztów zakupu i wymiany uszkodzonego elementu po cenach rynkowych – dostawa zamiennika dla reklamowanego elementu do samodzielnej wymiany przez Nabywcę – naprawa wadliwego elementu przez ekipę Producenta – wymiana uszkodzonego elementu przez ekipę Producenta W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego Nabywca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty, jakie poniósł Producent w związku ze zgłoszeniem, w szczególności kosztów dojazdu i kosztów pracy ekipy. Zwrot kosztów, dostawa zamiennika, naprawa lub wymiana w okresie gwarancji nie powoduje wydłużenia okresu gwarancji. Nabywca ma prawo do uzyskania obniżenia ceny, jeżeli Producent stwierdza, że wady są niemożliwe do usunięcia.

4 1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z przyczyn innych niż wady tkwiące w produkcie lub wady montażu przez ekipę Producenta.

4.2. Gwarancją nie są objęte:

a) uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowego obchodzenia się z wyrobem i zaniedbań,

b) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji i konserwacji – szczególnie niewłaściwej impregnacji,

c) okresowe czynności konserwacyjne (impregnacja, odświeżanie uszczelnień silikonowych- (w przypadku okien drewnianych), regulacja zawiasów itp.), do których wykonania Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt w okresie użytkowania, nie wchodzą w zakres usług gwarancyjnych,

d) różnice w tonacji kolorystycznej wynikające ze struktury i właściwości drewna oraz działania promieni słonecznych,

e) drobne szczeliny i pęknięcia wzdłużne w drewnie oraz na łączeniu elementów, wynikające z naturalnych właściwości drewna jaką jest kurczliwość materiału,

f) uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. gradobicie i burze) lub ingerencja ptactwa,

g) postępujące wady wyrobu wynikłe z zaniechania konserwacji i impregnacji,

h) wycieki żywicy, które należy usunąć mechanicznie,

i) wady powstałe na skutek uszkodzeń spowodowanych przypadkami losowymi niezależnymi od producenta, np. klęski żywiołowe, wojny, powodzie, pożary, włamania itp.,

j) stolarka okienno-drzwiowa i okiennice impregnowane przez Nabywcę we własnym zakresie nie podlegają gwarancji,

k) uszkodzenia będące następstwem dostawania się na posadowienie opadów atmosferycznych oraz niewłaściwej wentylacji legarów, niewłaściwe odprowadzanie wód opadowych,

l) uszkodzenia powstałe w wyniku wykonania przez Nabywcę posadowienia niezgodnie ze schematem ustalonym z Producentem lub projektem budowlanym oraz posiadającym wady technologiczne,

ł) uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprawidłowego montażu wykonanego przez Nabywcę we własnym zakresie.

5. Obowiązkiem Nabywcy jest dokonanie właściwego zabezpieczenia drewna (kilkuwarstwowej impregnacji) zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta środka impregnującego, w ciągu 6 miesięcy od montażu i pierwszej impregnacji domku przez firmę Drewar.

Producent domku zobowiązuje się, do bezpłatnej konsultacji z Nabywcą (np. telefonicznie) w zakresie wyboru środka konserwującego. Nabywca jest także zobowiązany do wykonywania okresowych czynności konserwacyjnych: Pierwsza konserwacja powinna nastąpić w ciągu 3 miesięcy od momentu zakończenia montażu i powinna być udokumentowana- zdjęcia, lub dowód zakupu impregnatu. Kolejne malowanie impregnatem zgodnie z zaleceniami producenta środka zabezpieczającego lub częściej, jeżeli wymaga tego pogarszający się stan powłoki ochronnej – co 6-24 miesiące (lub wcześniej, w związku z osiadaniem budynku drewnianego) odświeżanie uszczelnień silikonowych w okolicy okien, drzwi i innych.   – okresowo regulacji mogą potrzebować także zawiasy przy drzwiach i oknach (w wyniku osiadania domku, zmiany wilgotności drewna pomiędzy okresami suchym i wilgotnym, wymogami technologii: drzwi i okna nie są mocowane do ścian “na sztywno”) – zewnętrzne powierzchnie poziome (podłoga tarasu, listwy barierek, wiatrownice dachu) mogą wymagać dodatkowych warstw impregnacji oraz częstszego zabezpieczania ich, ze względu na intensywniejsze działanie wilgoci.

6. Gwarancja traci ważność w przypadku:

a) samowolnego dokonania przeróbek lub napraw wyrobów objętych gwarancją,

b) przeprowadzenia w budynku tzw. prac mokrych (m.in. tynki, posadzki) niezgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami prawidłowej wentylacji pomieszczeń.

7. W sprawach nieuregulowanych gwarancją mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Kościerzynie. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.